Genomförandeplan och uppföljning

Planera och följ upp insatser – med modulen för genomförandeplaner minskar du tiden det tar att dokumentera insatsplanering och uppföljning, därför att:

  • de ursprungliga och de reviderade målen infogas automatiskt i den sociala journalen
  • mål som ska följas upp överförs automatiskt från genomförandeplanen till uppföljningsformuläret
  • mål som ska gälla för nästa period överförs automatiskt från uppföljningsformuläret till den uppdaterade genomförandeplanen
  • du får verktyg för att presentera i vilken omfattning målen med uppdraget har uppnåtts, genom att utförare, den placerade, uppdragsgivare och ev. anhöriga tillsammans skattar grad av måluppfyllelse för varje behovs/livsområde. Skattningen omräknas matematiskt av SecuraNova till den skattade nivån av full måluppfyllelse för varje behovs/livsområde men också för hela uppdraget för aktuell person
  • genomförda skattningar journalförs automatiskt

Resultatmätning: Genom att skatta måluppfyllelsen får verksamheten ett utmärkt mått på hur väl man lyckas med sina uppdrag, inte bara för enskilda individer, utan även enhetsvis och verksamhetsvis. Det är ett enkelt men effektivt sätt att redovisa enheters och verksamhetens resultat.

 

Genomförandeplansmodulen stöder BBIC, ASI och IBIC.

BBIC. Denna version används för placerade barn och unga 0-20 år och följer Socialstyrelsens struktur för BBIC (Barns Behov I Centrum) med anpassning till utförarprocessen. Skattningen av måluppfyllelse är den som Socialstyrelsen har förordat i BBIC. Även behovsområdet ”Den unges boende och ekonomi” kan användas för ungdomar som kommer att flytta till eget boende. Kommunerna kräver att utförare ska använda BBIC som struktur i genomförandeplaner för barn och unga. Journalanteckningar och rapportering stöder strukturen i BBIC.

ASI. Denna version används för vuxna med missbruk och/eller kriminalitet. Strukturen är densamma som i ASI-instrumentet (Addiction Severity Index). Skattningen av måluppfyllelse har samma struktur som Socialstyrelsen har förordat i BBIC. Flertalet kommuner kräver att utförare ska använda ASI som struktur i genomförandeplaner för vuxna med missbruk och/eller kriminalitet. Journalanteckningar och rapportering stöder strukturen i ASI.

IBIC. Denna version används för vuxna, barn och unga med funktionshinder samt för äldre. IBIC (individens Behov I Centrum) är en systematisk tillämpning av ICF och detta stöds av SecuraNova journalsystem. Strukturen följer Socialstyrelsens beskrivning av IBIC. Flertalet kommuner har påbörjat arbetet med att implementera IBIC. Enskilda utförare som förbereder sig för att kunna använda och dokumentera enligt IBIC kommer därför att ha en konkurrensfördel. Journalanteckningar och rapportering stöder strukturen i IBIC.

För att få reda på mer eller beställa modulen kontakta oss på 036-550 4001 eller support@securanova.se.