Om SecuraNova

SecuraNova Informationssystem AB har tillhandahållit IT-system för socialtjänsten och utförarverksamheter sedan 1996. Drygt 300 verksamheter har skaffat dokumentionssystem från SecuraNova.

SecuraNova erbjuder kvalificerade verksamhetssystem för privata och offentliga utförarverksamheter som HVB-hem, öppenvård, stödboenden, äldrevård, konsulentstödd familjehemsvård, psykoterapeuter, psykologer, assistansanordnare samt även dokumentationssystem för kommunal socialtjänst. Socialtjänstsystemet kompletterar befintliga verksamhetssystem med funktioner som de saknar för strukturerad dokumentation, insatsplanering och uppföljning.

Systemen är helt och hållet utvecklade av SecuraNova. Vi har utvecklat IT-stöd för ett flertal systematiska bedömningsinstrument, vilka kan användas av såväl socialtjänsten som utförare.

SecuraNova erbjuder, förutom grund och vidareutbildning i dokumentationssystemen, även utbildning i journalföring, insatsplanering och uppföljning, riskbedömning och matchning, systematisk bedömning med hjälp av skattningsinstrument, kvalitetsledning samt BBIC för utförarverksamheter. SecuraNova erbjuder också sina kunder anbudsstöd i ramavtalsupphandlingar.

Alla SecuraNovas kunder får tillgång till kvalificerad socialjuridisk rådgivning (t.ex. frågor om tillämpning av lagstiftningen, frågor om tillsyn och tillstånd, o.s.v.) utan kostnad och tillgång till ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9, som kan anpassas till den egna verksamheten. Ledningssystemet samverkar i hög grad med olika funktioner i dokumentationssystemet.

SecuraNova Informationssystem AB ägs och drivs av Emanuel och Stefan.

Emanuel är systemarkitekt och hans kompetens är bl.a. programmering och projektledning, specialist inom informationssystem och IT-säkerhet. Förutom i SecuraNova har Emanuel varit verksam som IT-samordnare, IT-projektledare, m.m. inom kommunal och privat IT-verksamhet.

Stefan är socionom sedan 1980 med vidareutbildning bl.a. inom barns rätt. Han är utbildad i MI, ADAD och ASI samt certifierad av Socialstyrelsen som utbildare i BBIC. Stefan har arbetat som fältassistent, socialsekreterare, gruppledare och närmare 10 år som IFO-chef. Han har varit verksam inom individ- och familjeomsorgens alla områden och har lång erfarenhet av metod- och kvalitetsutveckling liksom av att samverka med utförare.

SecuraNova samverkar med HVB-hemmens branschorganisation, Svenska Vård, när det gäller att erbjuda medlemmarna bra verktyg för dokumentation och kvalitetssäkring.