Kvalitet

ATT GÖRA RÄTT SAKER PÅ RÄTT SÄTT VID RÄTT TILLFÄLLE

Alla offentliga och enskilda verksamheter som bedriver verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård omfattas från 2012-01-01 av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska upprättas av den som bedriver verksamheten.

Det ska säkerställa att de personer som får stöd och hjälp eller behandling inom socialtjänsten och hos vårdgivare inom hälso- och sjukvården får rätt insatser och insatser av god Kvalitet. Som stöd för verksamheternas arbete med utformning av ledningssystem har Socialstyrelsen utarbetat en handbok.

Ledningssystemet ska omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet

• Planera
• Leda
• Kontrollera
• Utvärdera
• Följa upp
• Utvärdera
• Förbättra verksamheten

SecuraNova Informationssystem AB har sedan 2012 tillhandahållit digitala ledningsystem för systematiskt kvalitetsarbete för enskilda utförare som är utformade i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det finns versioner av ledningssystemet anpassade för HVB-hem som arbetar med vuxna men även barn och unga. Det finns versioner för öppenvårdsverksamheter och konsulentstödd familjehemsvård och systemet är även anpassat för verksamheter som tar emot ensamkommande flyktingbarn.

[toggle title=”UPPBYGGNAD” state=”closed”]

De olika delarna i ledningssystemet bildar en helhet som blir till ett praktiskt arbetsverktyg för att ständigt leda verksamheten i rätt riktning på samma sätt som delarna i ett pussel bildar en helhet. Systemet innehåller tydliga mål för verksamheten och ansvarsfördelning i kvalitetsarbetet. Det beskriver, utifrån en laglista, ett antal strategiskt viktiga processer, vilka krävs för att verksamheten ska kunna säkerställa god kvalitet i verksamheten. För var och en av dessa processer beskrivs de viktigaste aktiviteterna i kronologisk ordning. Till dessa processer och aktivieter hör ett antal rutiner som har arbetats fram för att säkerställa att de olika aktiviteterna genomförs på rätt sätt, av rätt personer och vid rätt tillfälle.

I ledningssystemet finns ett 50-tal beprövade rutiner, policies och checklistor, som kan anpassas till den egna verksamheten.

Viktiga delar i ett ledningssystem är:

• planeringsprocesser (på individ- och verksamhetsnivå)
• riskhantering
• synpunkts- och klagomålshantering
• avvikelserapportering
• sammanställningar och analyser
• användning av systematisk dokumentation och systematisk bedömning samt uppföljning
• kontinuerligt förbättringsarbete
• egenkontroll (Läs mer)

[/toggle] [toggle title=”ANSVAR FÖR KVALITETSARBETET”]

Ledningssystemet är utformat för att vara ett levande verktyg med vars hjälp man kan planera, leda, styra och följa upp verksamheten. Medarbetarna har ett ansvar för att delta i kvalitetsarbetet och arbetsgivaren har ett ansvar att möjliggöra för medarbetarna att vara delaktiga i kvalitetsarbetet.

Ledningens engagemang i och ansvar för att engagera medarbetarna i kvalitetsarbetet är avgörande för hur väl fungerande ledningssystemet kommer att bli. Ett ledningssystem som fungerar bra i praktiken medverkar till att höja verksamhetens kvalitet, med andra ord så ökar sannolikheten att fler brukare får rätt hjälp i större utsträckning med de problem som de har. Detta leder i sin tur till mer nöjda brukare, mer nöjda medarbetare, mer nöjda uppdragsgivare och en ökad konkurrenskraft för företaget.

[/toggle] [toggle title=”FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA LEDNINGSSYSTEMET FRÅN SECURANOVA”]

Alla verksamheter som har SecuraNova som dokumentationssystem får utan kostnad tillgång till det digitala ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som vi utarbetat. Man kan använda och anpassa systemet i sin helhet eller använda delar av det efter eget tycke.
En verksamhet som har ett bristfälligt eller obefintligt ledningssystem kommer att spara ett antal månaders arbetstid genom att anpassa och använda vårt ledningssystem. Ledningssystemet är granskat fler än 20 gånger av Inspektionen för vård och omsorg i samband med tillsyn hos utförare med mycket goda omdömen. Sedan 2013 har vi hjälpt ca 15 verksamheter att utveckla sina ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete genom att vi arbetat tillsammans i projektform och också utbildat medarbetare i ledningssystemet viktigaste delar. I SecuraNova journalsystem finns många funktioner som i hög grad underlättar kvalitetsarbetet.
Kontakta Stefan Persson hos SecuraNova Informationssystem AB om du vill veta mera om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och hur vi kan bistå er.
Tel: 036-550 40 03

[/toggle]