Kvalitet

Att göra rätt saker på rätt sätt vid rätt tillfälle

Alla offentliga och enskilda verksamheter som bedriver verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård omfattas från 2012-01-01 av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska upprättas av den som bedriver verksamheten.

Det ska säkerställa att de personer som får stöd och hjälp eller behandling inom socialtjänsten och hos vårdgivare inom hälso- och sjukvården får rätt insatser och insatser av god Kvalitet. Som stöd för verksamheternas arbete med utformning av ledningssystem har Socialstyrelsen utarbetat en handbok.

Ledningssystemet ska omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet

• Planera
• Leda
• Kontrollera
• Utvärdera
• Följa upp
• Utvärdera
• Förbättra verksamheten

SecuraNova Informationssystem AB har sedan 2012 tillhandahållit digitala ledningsystem för systematiskt kvalitetsarbete för enskilda utförare som är utformade i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det finns versioner av ledningssystemet anpassade för HVB-hem som arbetar med vuxna men även barn och unga. Det finns versioner för öppenvårdsverksamheter och konsulentstödd familjehemsvård och systemet är även anpassat för verksamheter som tar emot ensamkommande flyktingbarn.