Utbildningar

Vi utbildar alla våra kunder i journalsystemet. Utbildningen kan ske på plats hos kunden eller på distans.

Vid utbildning på plats hos kunden får all personal möjlighet att öva på dator eftersom vi tillhandahåller datorer till alla deltagare under utbildningen. Efter utbildningen är journalsystemet klart att tas i bruk.
Under denna utbildningen går vi noggrant genom kraven på social dokumentation och journalföring.

Vid utbildning på distans ansluter vår utbildar till en dator hos kunden som ansluts till en TV eller projektor. Ljud och bild överförs mellan utbildaren och kunden. Deltagarna förses med datorer av kunden om de ska kunna öva på dator.

    Vi kan även utbilda våra kunder i:

  • riskbedömning och matchning,
  • journalföring
  • insatsplanering och uppföljning
  • systematisk bedömning med hjälp av skattningsinstrument
    kvalitetsledning med koppling till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
[toggle title=”HUR LÄGGER VI UPP UTBILDNINGSDAGARNA?” state=”closed”]

Man behöver som personal själv förstå frågeställningarna för att hjälpa klienterna ifall de inte förstår vissa frågor. Därför brukar vi använda dag 1 i utbildningen för genomgång av bakgrund och teoretiska begrepp samt genomgång av och övning i att använda aktuella skattningsinstrument. På så vis blir man som användare trygg med att kunna besvara de frågor som kan uppkomma.

Inför dag 2 (eller 3) kommer man att få i uppgift att genomföra ”skarpa” valfria skattningar, som vi sedan jobbar vidare med dag 2 (eller dag 3). Man bör delta alla dagarna om man vill lära sig hela arbetsprocessen. Deltagare får kursbevis över genomgången utbildning.

[/toggle][toggle title=”UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING”]

Resultatet av skattningarna ska analyseras och tolkas, återkopplas till klienten, dokumenteras, journalföras och rapporteras (t.ex. i månadsrapport). Detta använder vi dag 2 (och 3) till under utbildningen. I SecuraNova finns det verktyg för analys och dokumentation av skattningarna. Resultat sammanställs och publiceras med fördel i den årliga Kvalitetsberättelsen, som det finns stöd för i SecuraNova journalsystem.

För att kunna mäta eller utvärdera effekter av behandlingen krävs givetvis mer underlag och analys än man får av enbart skattningar, men om man inte arbetar med systematisk bedömning kommer man inte att kunna utvärdera effekterna av insatserna tillräckligt bra.

[/toggle][toggle title=”UTBILDARE”]

SecuraNovas utbildare är socionom Stefan Persson, tidigare verksam som handläggare inom socialtjänsten samt IFO-chef under många år med ansvar för bl.a. metodutveckling. Stefan har lång erfarenhet av att arbeta med missbruks- och beroendevård, personer med psykiska funktionshinder liksom utredning och handläggning av insatser för vuxna, barn och unga samt familjer men även utredning av och stöd till familjehem.

Stefan är utbildad i ADAD, ASI, MI, BBIC (tillika utbildare i BBIC), lösningsfokuserad korttidsterapi, systemteori, barns rätt m.m. Han handleder HVB-hem och IFO-chefer och tillhandahåller socialjuridisk rådgivning för SecuraNovas kunder. Han ansvarar också för övergripande utveckling av SecuraNova journalsystem tillsammans med Emanuel Rohani.

[/toggle][toggle title=”SKATTNINGSINTRUMENT I SECURANOVA JOURNALSYSTEM SOM KAN INGÅ I UTBILDNING”]

Exempel på instrument som ingår i systemet och som kan användas är bl.a.: * Audit (skattar problem med alkohol och ger indikation på svårighetsgrad)

• Anxiety Inventory, BAI (skattning av svårighetsgrad av ångestsyndrom)
• Becks Depression Inventory, BDI-II (skattning av svårighetsgrad av depression samt suicidrisk)
• Dudit (skattar problem med droger och ger indikation på svårighetsgrad)
• Dudit-E (skattar motivation till förändring när det gäller droganvändning)
• IDS100 Alkohol och IDS100 Droger (skattar situationer som triggar konsumtion och återfall)
• SCL-90 (skattar fysiskt och psykiskt mående sista veckan)
• ASQ (skattar anknytningsstil)
• Kasam och BarnKasam (skattar sårbarhet och motståndskraft)
• Familjen I Samhället (skattar familjefunktion)
• ASRS och Snap-IV (skattar symtom på ADHD för vuxna respektive barn och unga)
• GAF-skalan och C-GAS (skattar grad av svårigheter med psykiska symtom och funktioner för vuxna respektive barn och unga)
• HAD (skattar symtom på ångest och depression)
• Suicidstegen (skattar grad av suicidbenägenhet)
• Funktionsskattning ADL (skattar ADL-förmåga)
• Funktionsskattning BO-24 (skattar förmåga att klara eget boende)

Utöver ovanstående instrument finns det ytterligare ett 10-tal skattningsinstrument med inriktning mot riskbruk och missbruk av olika företeelser i journalsystemet. Det finns även skattningsinstrument som används av verksamheter som arbetar med äldre (GDS20 -skattar depression, GBS -skattar demens, Mini Mental Test – skattar demens, MNA – skattar risk för undernäring samt RTUF – Riskbedömning trycksår, undernäring, fall).

[/toggle][toggle title=”PRAKTISK NYTTA AV ARBETE MED SYSTEMATISK BEDÖMNING”]

• Förbättrat kartläggningsunderlag i insatsplaneringen
• Förbättrat underlag i uppföljning av genomförda insatser och resultatmätning
• Förbättrat underlag för rapportering till uppdragsgivare och som underlättar deras beslutsfattande
• Användbara hjälpmedel för att få klientens syn på sin egen situation, sina behov, resurser och svårigheter
• Ger behandlaren bättre förståelse för klientens situation och möjligheter
• Ger verksamheten tillgång till vetenskapligt förankrade och forskningsbaserade hjälpmedel
• Minskar risken för godtycke och ökar klientens känsla av delaktighet
• Stärker alliansen mellan behandlare och klient
• Vissa instrument kan användas i matchning och initial riskbedömning

[/toggle][toggle title=”PRAKTISK NYTTA AV ARBETE MED SYSTEMATISK BEDÖMNING”]

• Förbättrat kartläggningsunderlag i insatsplaneringen
• Förbättrat underlag i uppföljning av genomförda insatser och resultatmätning
• Förbättrat underlag för rapportering till uppdragsgivare och som underlättar deras beslutsfattande
• Användbara hjälpmedel för att få klientens syn på sin egen situation, sina behov, resurser och svårigheter
• Ger behandlaren bättre förståelse för klientens situation och möjligheter
• Ger verksamheten tillgång till vetenskapligt förankrade och forskningsbaserade hjälpmedel
• Minskar risken för godtycke och ökar klientens känsla av delaktighet
• Stärker alliansen mellan behandlare och klient
• Vissa instrument kan användas i matchning och initial riskbedömning[/toggle]

VÅRA UTBILDNINGAR:

[toggle title=”UTBILDNING I LÄMPLIGHETS- OCH RISKBEDÖMNING” state=”closed”]

Omfattningen är en heldag.
Under utbildningen går vi i detalj igenom de krav som lagstiftningen ställer på processerna med matchningar och riskbedömning samt hur detta kan genomföras i praktiken. Vi övar på processen från första förfrågan fram till inskrivningsbeslut fattas. Utbildningen baseras på de krav som förtydligas i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende, HSLF-FS 2016:55 och som började gälla 2016-11-01.

Utbildningen är främst avsedd för föreståndare och övrig ledningspersonal som har ansvar för bedömningar avseende inskrivningar i sin yrkesutövning.

[/toggle][toggle title=”UTBILDNING I SYSTEMATISK JOURNALFÖRING”]

Omfattningen är en heldag.
Under utbildningen går vi i detalj igenom de krav som lagstiftningen ställer på processerna med matchningar och riskbedömning samt hur detta kan genomföras i praktiken. Vi övar på processen från första förfrågan fram till inskrivningsbeslut fattas. Utbildningen baseras på de krav som förtydligas i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende, HSLF-FS 2016:55 och som började gälla 2016-11-01.

Utbildningen är främst avsedd för föreståndare och övrig ledningspersonal som har ansvar för bedömningar avseende inskrivningar i sin yrkesutövning.

[/toggle][toggle title=”UTBILDNING I INSATSPLANERING OCH UPPFÖLJNING”]

Omfattningen är en heldag.
Utbildningen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 om dokumentation i verksamhet som bedrivs enligt Sol, LVU, LVM eller LSS och tillhörande handbok. Vi behandlar under kursen hur information samlas in som underlag för insatsplaneringen och hur den sammanställs och analyseras så att den blir användbar som verktyg för planering av de insatser som ska genomföras. Vi övar på att sammanställa en autentisk genomförandeplan.

Hur uppföljning kan göras med hjälp av genomförandeplaner och andra hjälpmedel för att säkerställa att man arbetar för att uppfylla fastställda mål går vi igenom under dagen.

[/toggle][toggle title=”UTBILDNING I SYSTEMATISK BEDÖMNING”]

Omfattningen är 2+1 heldagar.
I SecuraNova finns ca 25 färdiga skattningsinstrument som kan användas för kartläggning, insatsplanering, uppföljning och utvärdering. Instrumenten producerar resultat och diagram när man matat in svaren från respondenten. De flesta instrumenten kan användas för att kunna mäta och påvisa förändringar i olika avseenden. Minst 5 skattningstillfällen kan användas som mätpunkter.

Skattningsinstrument kan även användas som hjälpmedel i screening och utredning av familjehem.

[/toggle] [toggle title=” MÅL MED UTBILDNINGEN I SYSTEMATISK BEDÖMNING”]

Om man använder evidensbaserade metoder tillsammans med systematisk bedömning kommer detta tillsammans med personalens engagemang, kunskap, erfarenhet och förmåga att bemöta klienten att öka förutsättningarna för att Ni når målet att klienten får rätt stöd och hjälp. Målet med systematisk bedömning är att resultatet av insatserna hamnar ”mitt i prick”.

I Socialstyrelsens rapport om systematisk bedömning framkommer att arbete med systematisk bedömning i vardagsarbetet är en nödvändighet för att effektivt kunna följa upp och utvärdera genomförda insatser liksom för att kunna mäta och jämföra effekter av insatserna.

Sedan 2012-01-01 gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete även för enskilda utförare, vilket ställer krav på att man även måste kunna redovisa resultat av sina insatser. En förutsättning för att kunna göra det är vardaglig användning (med ett kritiskt ”granskande öga”) av systematisk bedömning, där man använder skattningsinstrument som samtalsverktyg som hjälp i kartläggning av brukares behov, svårigheter och resurser, som underlag för planering av insatser, för uppföljning av insatser och för utvärdering. Man kan producera diagram och mäta förändringar mellan olika skattningstillfällen i de flesta instrumenten.

Utbildningen i systematisk bedömning omfattar ett urval av 5-10 skattningsinstrument som kan användas för kartläggning, insatsplanering, uppföljning och utvärdering. I SecuraNova journalsystem finns ca 25 skattnings-instrument av vilka flertalet även är utmärkta som samtalsverktyg.

Målet är att alla deltagare efter kursen ska förstå och kunna använda skattningsinstrumenten i SecuraNova och därigenom bidra till ytterligare förbättringar i verksamheten. Utbildningen kan även genomföras under 2 dagar med max 4 skattningsinstrument.

[/toggle] [toggle title=” UTBILDNING I KVALITETSLEDNING”]

Omfattningen är 2-6 dagar beroende på behovet hos kunden.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) gäller sedan 2012-01-01 alla verksamheter som bedriver socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Till föreskrifterna finns en handbok.

Utbildningen bygger på föreskrifterna och handboken från Socialstyrelsen och den förutsätter att verksamheten under utbildningen anpassar och uppdaterar sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kursledaren handleder verksamheten under arbetsprocessen. I utbildningen ingår avsnitt för enbart ledningen i verksamheten men också för ledningen tillsammans med personalgruppen.

Ett viktigt hjälpmedel i kvalitetsarbetet är SecuraNova journalsystem. Genom att aktivt använda dess olika funktioner för systematisk dokumentation får man tillgång till mycket bra underlag till kvalitetsarbetet.

Målet med utbildningen är att verksamheten efter utbildningen själva ska fortsätta att driva och utveckla kvalitetsarbetet så att processen med att styra, planera, genomföra, följa upp, utvärdera insatserna och verksamheten blir en självgående och lärande process.

[/toggle] [toggle title=” UTBILDNING FÖR SYSTEMADMINISTRATÖRER”]

Omfattningen är en heldag.

SecuraNova Informationssystem genomför varje år utbildning för våra kunders systemadministratörer. För att underlätta för verksamheterna att själva anpassa och administrera SecuraNova journalsystem genomförs utbildning för systemadministratörer och ledning. Fokus är på kundernas behov av och förslag till anpassning av journalsystemet, hur man administrerar systemet, hur man anpassar systemets innehåll, mallar osv.

Nyligen lanserade funktioner i journalsystemet gås igenom så att administratörerna själva ska kunna utbilda sina kollegor på hemmaplan. Vi går även igenom önskemål om och planerade framtida förändringar och utveckling av journalsystemet. Systemadministratörernas frågestund är en viktig del av utbildningen.

Under utbildningen redogör vi även för ny lagstiftning och kommande förändriingar i lagstiftningen som berör verksamheterna.

[/toggle]