Journal för utförare

SecuraNovas journalsystem kan användas av alla typer av enskilda och offentliga utförare, oavsett verksamhetens storlek eller målgrupp. Bland våra kunder finns verksamheter som arbetar med barn och unga med olika typer av svårigheter (beteendestörningar/ missbruk/kriminalitet/ övergreppsproblematik/ensam-kommande flyktingbarn, funktionshindrade, m.m.), barn och föräldrar, vuxna med missbruk, vuxna med missbruk och psykiska funktionshinder, vuxna med psykiska funktionshinder utan missbruk. Systemet kan likaså användas av stödboenden och boenden för äldre och funktionshindrade liksom assistansanordnare.

Vi utbildar all personal som ska använda SecuraNova på plats hos kunden. I utbildningen ingår, utöver grundläggande funktioner i systemet, strukturerad journalföring , screening och systematisk bedömning , behandlingsplanering, uppföljning, produktion av statistik, m.m. Vi erbjuder även vårdgivare fördjupning i systematisk bedömning samt certifierad utbildning i arbete enligt BBiC, Barns Behov i Centrum.

SecuraNovas IT-system är färdiga att ta i drift direkt efter installationen och de anpassas i hög grad till varje verksamhets behov. De är stabila system, mycket användarvänliga och de utvecklas fortlöpande för att kunna stödja verksamheternas behov av att uppfylla befintliga och nya krav. Vi utvecklar systemen i nära samverkan med verksamheterna.

[toggle title=”MED HJÄLP AV SECURANOVA KAN NI” state=”closed”]
 • hantera all dokumentation som behövs inom verksamheten, vilket även innefattar stöd för journalföring enligt SoL, LSS och HSL
 • hantera uppgifter för personer i vilket som helst skede av insatsen
 • dokumentera på ett rättssäkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter
 • få tillgång till dokumentationsstöd som stöder ADAD, ASI, BBiC
 • dokumentera kontroller av förekomst av alkohol eller droger, presentera dem per inskriven och ta ut statistik för hela verksamheten
 • rekrytera och utreda familjehem och få stöd för all dokumentation en konsulentstödd familjevård-verksamhet behöver
 • använda evidensbaserade, systematiska screening- och bedömningsinstrument i både utrednings- och behandlingsuppdrag som underlag för samtal, behandlingsplanering samt uppföljning av resultat och verksamhet
 • gallra dokumentationen utifrån gällande lagstiftning
 • få tillgång till ett omfattande bibliotek av forskningsrapporter, utvärderingar, lagtexter, allmänna råd och föreskrifter, etc
 • dokumentera rapporter, utredningar och bedömningar när det gäller synpunkter och klagomål, avvikelser SoL och HSL, lex Sarah samt arbetsmiljötillbud och få sammanställningar av alla händelser och åtgärder
 • producera statistik på individ-, grupp, enhets- och verksamhetsnivå
 • hantera informationen om verksamhet, uppdragsgivare och inskrivna per enhet men även övergripande för hela verksamheten
 • följa upp och utvärdera insatser och verksamhet tillförlitligt och snabbt
 • presentera uppgifter om verksamheten lättfattligt och snabbt för Er själva, inskrivna, uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter vilket också underlättar arbetet när Ni ska prestera upphandlingsunderlag
 • utveckla verksamheten utifrån de utvärderade resultaten
 • få stöd att utarbeta ledningssystem för systematiskt kvalitetsledning i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd. SecuraNovas kunder får fritt ta del av vårt kompletta digitala ledningssystem
 • producera den information om brukare, insatser och verksamhet som behövs i kvalitetsarbetet
 • fokusera på insatserna, kvalitetssäkra verksamheten, minska kostnaderna och stärka konkurrenskraften
 • få hjälp med socialjuridisk rådgivning utan kostnad. Vi hjälper våra kunder med frågor kring tillstånd och tillsyn, dokumentation, bestämmelser som rör social verksamhet, vilka rättigheter placerade brukare har, vilka krav som gäller för socialtjänsten, etc
 • få hjälp med anbud i ramavtalsupphandlingar i myndigheters upphandling av vårdverksamhet
[/toggle]