Journal för utförare

Drygt 250 utförarverksamheter och socialtjänsten i ca 45 kommuner är kunder hos SecuraNova. SecuraNovas journalsystem kan användas av alla typer av enskilda och offentliga utförare, oavsett verksamhetens storlek eller målgrupp. Bland våra kunder finns verksamheter som arbetar med barn och unga med olika typer av svårigheter (beteendestörningar/ missbruk/kriminalitet/ övergreppsproblematik/ensam-kommande flyktingbarn, funktionshindrade, m.m.), barn och föräldrar, vuxna med missbruk, vuxna med missbruk och psykiska funktionshinder, vuxna med psykiska funktionshinder utan missbruk. Systemet kan likaså användas av stödboenden och boenden för äldre och funktionshindrade liksom assistansanordnare.

Vi utbildar all personal som ska använda SecuraNova på plats hos kunden. I utbildningen ingår, utöver grundläggande funktioner i systemet, strukturerad journalföring , screening och systematisk bedömning , behandlingsplanering, uppföljning, produktion av statistik, m.m. Vi erbjuder även vårdgivare fördjupning i systematisk bedömning samt certifierad utbildning i arbete enligt BBiC, Barns Behov i Centrum.

SecuraNovas IT-system är färdiga att ta i drift direkt efter installationen och de anpassas i hög grad till varje verksamhets behov. De är stabila system, mycket användarvänliga och de utvecklas fortlöpande för att kunna stödja verksamheternas behov av att uppfylla befintliga och nya krav. Vi utvecklar systemen i nära samverkan med verksamheterna.