Dokumentationssystem för familjehem

Konsulentstödd familjehemsverksamhet är en viktig resurs i den sociala barn- och ungdomsvården. Socialtjänsten i kommunerna har ofta svårt att tillgodose behovet av familjehem på egen hand. Den höga ärendebelastningen för socialsekreterarna medför också att de inte alltid har tid att besöka familjehemmen och de barn, unga och vuxna som är placerade i familjehemmen. Genom att anlita privata utförare som bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet kan socialtjänsten komplettera de egna insatserna och uppfylla lagstiftarens krav på rekrytering, utredning av samt stöd till familjehem.

De privata utförarna ska tillhandahålla kvalificerat utredningsunderlag till stöd för socialtjänstens bedömning av familjehemmets lämplighet som familjehem generellt och som familjehem för en specifik individ. Utförarna ska också genom regelbunden handledning och stöd i övrigt till familjehemmet underlätta för dem att klara det uppdrag som de har fått av socialtjänsten.
För att de konsulentstödda familjehemsverksamheterna ska kunna tillhandahålla tjänster av hög kvalitet krävs kompetent personal som rekryterar, utreder och handleder familjehemmen. För att personalen ska kunna leverera den kvalitet som socialtjänsten med rätta förväntar sig krävs tillgång till kvalificerat stöd för dokumentationen.
SecuraNova Informationssystem AB tillhandahåller dokumentationsstöd för konsulentstödda familjehemsverksamheter. Dokumentationsstödet är utformat av socionomer med lång erfarenhet av att utreda och handleda familjehem.
I SecuraNova journalsystem finns en modell för screening och utredning av sökande som familjehem. Modellen bygger på screening och utredning och kan anpassas till den egna verksamheten. Egna modeller för screening och utredning kan givetvis implementeras i journalsystemet. I modellen ingår följande:
[toggle title=”STÖD FÖR SCREENING AV FAMILJEHEM” state=”closed”]
 • Intresseanmälningar
 • Blanketter för inhämta registeruppgifter avseende sökande som familjehem
 • Bra-Fam
 • Skattning – Kasam, skattar sårbarhet och motståndskraft
 • Skattning SCL-90, skattar psykiskt och fysiskt mående
[/toggle] [toggle title=”STÖD FÖR UTREDNING AV FAMILJEHEM”]
 • Basintervju med sökande som familjehem
 • Intervju med sökande som familjehem som inte har egna barn
 • Intervju med sökande som familjehem som är släkt med barn som ska placeras
 • Djupintervju
 • Intervjuformulär för referent
  Livslinjen – Underlag för livslinjesamtal
 • Skattning – ASQ, skattar anknytningsstil
 • Skattning – Familjen i Samhället, skattar familjefunktioner inom 10 områden
 • Mall familjehemsutredning med stöd för BBIC:s föräldraförmågor i bedömningen
[/toggle] [toggle title=”UTBILDNING”]
 • Ett hem att växa i
Administration
 • Förordnande av uppdragstagare
 • Avtal med familjehem, 3 olika versioner finns
 • Beräkning av ersättning till familjehem enligt riktlinjer SKL:s riktlinjer
 • Meddelande till socialnämnd om familjehemsplacerat barn
 • Avbrottsrapport till uppdragsgivare
Handledning och stöd
 • Samtycken från placerad, vårdnadshavare och god man
 • Protokoll från handledningsträff
 •  Egenkontroll av familjehemsverksamhet (en checklista som täcker hela processen med rekrytering och utredning samt handledning)
I journalsystemet finns det möjlighet att låta familjehem dokumentera sammanfattande minnesanteckningar där de beskriver hur det har fungerat i familjehemmet och för den placerade. Minnesanteckningarna kan överlämnas till socialtjänsten till stöd för deras arbete med familjehemmet och den placerade. För att detta ska möjliggöras ska samtycke till att sådana minnesanteckningar förs inhämtas av den som är placerade och legal företrädare.
Det finns givetvis möjlighet för konsulenterna att dokumentera insatser som de utför utifrån ett uppdrag från socialtjänsten avseende i den placerades personakt. Givetvis finns stöd för t.ex. genomförandeplaner,, t.ex. utifrån BBIC.
Stödet till familjehemmet dokumenteras i familjehemmets journal.
I journalsystemet kan konsulenterna registrera ett antal uppgifter om familjehemmet och som sedan är sökbara på t.ex. verksamhetsnivå. Exempel på uppgifter är:
 • Antal vuxna i familjehemmet
 • Om någon av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid
 • Antal platser i hemmet
 • Antal belagda platser
 • Om hemmet har flera uppdrag och från annan konsulent/kommun
 • Om hemmet har djur
 • Om hemmet är rökare
 • Hemmets intressen
 • Hemmets spetskompetens
 • Antal egna barn som bor hemma
 • Vilka språk man talar i familjehemmet
 • Tidigare placerade kommuner
 • Ersättning (arvode/omkostnad)
[/toggle]