Nytt lagförslag om tillståndsplikt för familjehem

Den 11 november 2016 lade regeringen fram ett lagförslag till lagrådet om införande av tillståndsplikt för verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehems- och jourhemsverksamhet. Bestämmelserna föreslås träda i kraft 2017-04-15.

Införande av tillståndsplikt innebär att krav kommer att ställas på att det finns erfarenhet och kompetens i verksamheterna och det leder även till att verksamheterna omfattas av IVO:s tillsyn. Det ger också Socialstyrelsen möjlighet att utfärda föreskrifter om konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Med tanke på den kommande tillståndsplikten är det viktigt att konsulentstödda familjehemsverksamheter förbereder sig för att ansöka om tillstånd. Viktiga delar i ansökan, förutom personalens kompetens och erfarenhet, kommer verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt verksamhetens dokumentationssystem att vara. SecuraNova Informationssystem AB tillhandahåller både ett kvalificerat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och ett kvalificerat dokumentationssystem för konsulentstödda familje- och jourhemsverksamheter.

För att sökande av tillstånd ska kunna räkna med att få tillståndet beviljat måste man ha en tillräckligt kvalificerad modell för att rekrytera, utreda och handleda samt stödja familjehem. Vissa verksamheter har under fr.a. de senaste åren rekryterat och utrett familjehem med mycket bristfälliga underlag. IVO:s tillsyn under 2015 av arbetet med rekrytering och utredning av familjehem i kommunerna visade på stora brister. Om både utförare och kommunerna brister i kvalitet när det gäller rekrytering och utredning av samt stöd till familjehem kommer det att innebära att barn och unga riskrerar att fara illa i samhällsvården, särskilt om en kommun med stora brister anlitar en privat utförare med stora brister.

Konsulentverksamheter som satsar på kvalitet, t.ex. i form av välutbildad personal med tillgång till kvalificerat dokumentationsstöd kommer att vara konkurrenskraftiga i framtiden.