Nya föreskrifter från Socialstyrelsen för HVB-hem från 2016-11-02

Från den 1 november gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55). De gamla föreskrifterna (SOSFS 2003:20) har gällt sedan 2003. De nya föreskrifterna har tydligare fokus på barnperspektivet och stämmer bättre överens med andra nyare föreskrifter för t.ex. dokumentation inom socialtjänsten.

Föreskrifterna tydliggör kravet på att HVB-hem ska:

• se till att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
• göra en matchning innan inskrivning av en person görs i HVB
• se till att den person som är placerad i HVB får sina behov av hälso- och sjukvård och tandvård, skolgång, sysselsättning och fritidsaktiviteter tillgodosedda
• förebygga och uppmärksamma samt även agera vid kränkningar, övergrepp, hot, våld och självskadebeteende
• hur en drogfri boendemijö ska upprätthållas
• vad egenkontrollen minst ska innehålla
• ha föreståndare med tillräcklig utbildning och erfarenhet samt praktisk förmåga
• ha personal med adekvat kompetens, helst 2 årig eftergymnasial utbildning med inriktning på arbetsområdet
• se till att personalen får den introduktion, handledning och kompetensutveckling som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter
• vara bemannat dygnet runt om hemmet tar emot
1. personer med psykisk funktionsnedsättning, eller
2. barn.
Hemmet behöver dock inte vara bemannat under de tider på dygnet då de placerade personerna inte vistas där
• ha ändamålsenliga lokaler

Nya föreskrifter och allmänna råd för hem för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55), började gälla 2016-11-01

Nya föreskrifter och allmänna råd för stödboenden, (HSLF-FS 2016:56), började gälla 2016-07-01

Länk för båda föreskrifterna: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs