Egenkontroll

Egenkontroll av verksamheten

I SecuraNova journalsystem finns flera funktioner som kan användas som hjälpmedel i arbetet med att kontrollera att verksamheten bedrivs med god kvalitet.
Egenkontroll behöver ske systematiskt av verksamhetens olika processer. Informationen behöver också sammanställas på en övergripande nivå, vilket görs automatiskt av journalsystemet.
Med hjälp av sammanställningarna kan man identifiera mönster och trender och analysera dessa som en viktig del i förbättringsarbetet.

SecuraNova journalsystem innehåller ett antal användbara verktyg som underlättar förbättringsarbetet och kvalitetssäkringen avsevärt. De har ett direkt samband med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

I SecuraNova journalsystem finns följande hjälpmedel i arbetet med egenkontroll:

• Avvikelsehanteringsmodulen med stöd för rapportering, utredning, bedömning och uppföljning av synpunkter/klagomål, avvikelser SoL/LSS/HSL/arbetsmiljö samt lex Sarah och lex Maria.
• Checklista för egenkontroll av brukardokumentationens kvalitet
• Checklista för arbete med rekrytering, utredning och stöd till familjehem samt placerade individer
• Loggning av användares åtkomst till dokumentationen i journalsystemet
• Mallar för Kvalitetsberättelse samt Patientsäkerhetsberättelse
• Statistikmodulen där man tar ut statistikrapporter som kan användas för periodiska jämförelser
• Enkäter till brukare, anhöriga och uppdragsgivare
• Skattningsinstrument som skattar resurser, svårigheter och andra företeelser samt mäter förändringar
• Rutin för egenkontroll som beskriver alla steg i arbetet med egenkontroll av verksamheten.
• Meddelandecentret som automatiskt skickar meddelanden om dokumentationen till utvalda användare för att säkerställa att dokumentationen följer lagstiftning och rutiner.

Egenkontroll av verksamheten är en nödvändig process för att kunna få kunskap om i vilken utsträckning verksamheten bedrivs med god kvalitet och om den bedrivs i enlighet med de krav som lagstiftningen ställer på verksamheten. Kvalitetskraven på verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen framkommer tydligt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och tillhörande handbok. Där konkretiseras socialtjänstlagens krav på verksamhetens kvalitetsarbete

För att egenkontroll ska kunna vara ett användbart hjälpmedel i kvalitetsarbetet måste den bedrivas fortlöpande och systematiskt. Informationen måste sammanställas och analyseras fortlöpande samt redovisas för och diskuteras med personalgruppen, som ska ha möjlighet att lämna synpunkter på informationen och förslag till förbättringsåtgärder.

Om information och analyser visar på behov av förbättringsåtgärder så ska verksamhetens ledning ansvara för att sådana åtgärder genomförs. Uppföljning måste också göras av att de åtgärder som genomförs får avsedd effekt.

Arbetet med egenkontroll är en viktig del av verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SecuraNova Informationssystems kunder har utan kostnad tillgång till ett digitalt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utformat enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och som enkelt kan anpassas till den egna verksamheten.